Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘สงบ’

ตั้งจิตให้สงบ รับบุญใหญ่ร่วมกับ ธ.ธรรมรักษ์

ในวันที่ 30 ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลาประมาณ 11.30 น. ธ.ธรรมรักษ์จะทำการถวายหนังสือตามฮีต ตวยฮอย ครูบาศรีวิชัยแก่วัดบวกครกเหนือ จ.เชียงใหม่จำนวน 900 เล่มเพื่อเป็นบุญเบื้องต้นในการสร้างรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยขึ้นที่วัดแห่งนี้ และพร้อมกันนั้นจะถวายมหาวรสังฆทาน อันประกอบไปด้วยพระประจำวันเกิด 8 องค์ (รวมวันพุธกลางคืนด้วย) เครื่องบวช ชุดแม่ชี ยารักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค ภัตตาหารและปัจจัยส่วนหนึ่ง

ขอบอกบุญใหญ่นี้มายังทุกคน

ขอให้ตั้งจิตในวันและเวลาเดียวกันนี้ร่วมอนุโมทนาบุญ หลังจากนั้นขอให้อุทิศบุญถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบัน พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอรหันต์เจ้า พระโพธิสัตว์ พระอริยสงฆ์ พระอริยบุคคล

อุทิศให้กับพรหมเทพเทวดาทั่วสากลโลกเทวดา เทวดารักษาตัวและเทวดาที่คุ้มครองบ้านเรือนและกิจการค้า ครูบาอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร บรรพบุรุษ ผู้มีพระคุณ สรรพวิญญาณทั้งหลาย

หลังจากอุทิศบุญตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจแห่งพระรัตนตรัย รวบรวมบุญที่ร่วมอนุโมทนาบุญนี้กับบุญที่เกิดมาทุกชาติภพ ขอบุญได้โปรดดลบันดาลตามที่ท่านปรารถนา

บุญใหญ่นี้จะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิตของท่านทุกคน ขอเชิญทุกคนร่วมอนุโมทนาตามบุญของท่านเถิดและบอกบุญไปยังคนที่ท่านปรารถนาดีด้วยให้มากที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

โฆษณา

Read Full Post »