Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘ประมาท’

การที่เรามีจิตศรัทธาน้อมเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบารมีความดีประการต่างๆ อาจมีอุปสรรคเครื่องขัดขวางให้เกิดความล่าช้า ด้วยอำนาจของกรรมในอดีต ที่เราอาจผิดพลาด หลงไปล่วงเกินประมาท ต่อ ท่านผู้รู้ ผู้มีพระคุณ ผู้ทรงคุณความดีและบารมีธรรมทั้งหลาย เพราะการกระทบกระทั่งผู้รู้ ผู้มีคุณความดีบารมีธรรมระดุบสูงมากขึ้นไปเพียงใดแล้ว ผลที่จะสะท้อนกลับมาก็ย่อมรุนแรงขึ้นไปเท่านั้น ยิ่งเป็นพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอริยสังฆเจ้า หรือพระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย ผู้เป็นอัปปมาโณบุคคล คือบุคคลผู้ทรงคุณค่าหาประมาณมิได้แล้วด้วยไซร้ กรรมที่เกิดขึ้นแม้เพียงคิดกล่าวปรามาสล่วงเกิน ก็สามารถส่งผลตอบแทนที่รุนแรงน่ากลัวมหันต์ ปิดบังตาบังใจ ไม่ให้เราท่านสามารถเกิดปัญญารู้ทั่วถึงธรรมตามเป็นจริงได้

เพื่อเป็นการเปิดทาง และสร้างเหตุให้เราสามารถบรรลุเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย และเพื่อให้เกิดสัปปายะ ความสบายรวดเร็วในการปฏิบัติธรรมทั้งยังเป็นความไม่ประมาท ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกย่องสรรเสริญ จึงควรที่เราทั้งหลายจะได้มีการทำพำพิธี “ขออโหสิกรรม เพื่อความไม่ประมาท” ต่อกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เราท่านอาจจะได้เคยล่วงเกินต่อท่านฯ มา

ใครจะได้รู้ว่าในอดีต หรือภพชาติที่ผ่านพ้นไปแล้วนั้น เราอาจจะเคยพลาดพลั้งล่วงเกินไปอย่างใดบ้าง จึงควนที่เราท่านทั้งหลายจะได้ปฏิบัติตามที่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตักเตือนพุทธบริษัท เป็นปัจฉิมโอวาทว่า

 “สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด”

ดังนั้นโดยตั้งใจทำพิธี ขออโหสิกรรม” ในกรรมทั้งหลายที่เราอาจเคยกระทำไว้เหล่านั้น เพื่อยังความไม่ประมาท ทรมานกิเลส และพัฒนาให้เรากล้าต่อความจริงและเหตุผลที่ถูกต้องชอบธรรม โดยความอ่อนน้อมเป็นเหตุให้เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ เป็นที่รัก ทั้งยังเป็นการบรรเทาโทษทุกข์ภัยให้ลดน้อยลงด้วย ดังที่เราท่านจะได้กล่าวคำขมา ขออโหสิกรรมต่อไป

 

หมายเหตุ ท่านพระอาจารย์นพพรฯ ได้เมตตาแนะนำให้ทำพิธีนี้วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา หรือในวันมหาปวารณา (ออกพรรษา) โดยถือเอาตามนัยที่ว่า เป็นวันที่พระทั้งหลาย ท่านมาประชุมพร้อมเพรียงกัน พร้อมที่จะให้อโหสิกรรม และว่ากล่าวตักเตือนกันได้

ชุมนุมเทวดา (สัคเค กาเม…)

นะโม ๓ จบ

ไตรสรณาคมณ์ (พุทธัง สรณัง คัจฉามิ…)

สมาทานศีล (ปาณาติปาตา…)

โมทนาสาธุๆ ๆ   กับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆ  พระองค์

โมทนาสาธุๆ ๆ   กับ พระธรรมเจ้า ทุกๆ  พระองค์

โมทนาสาธุๆ ๆ   กับ พระอริยสังฆเจ้า ทุกๆ  พระองค์

โมทนาสาธุๆ ๆ   กับ พระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆ  พระองค์

โมทนาสาธุๆ ๆ   กับ พระอัครสาวกเจ้า ทุกๆ  พระองค์

โมทนาสาธุๆ ๆ   กับ พระอสีติมหาสาวกเจ้า ทุกๆ  พระองค์

โมทนาสาธุๆ ๆ   กับ พระอรหันตสาวกเจ้า ทุกๆ  พระองค์

ขอพระบรมพุทธานุญาติ ขอพระองค์ทรงประทานพระวโรกาส ให้ข้าพระพุทธเจ้าและคณะ พร้อมด้วยพรหมเทพเทวดาทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย สรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ได้ทำพิธีขออโหสิกรรม

ในกรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยประมาทล่วงเกินแก่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอริยสังฆเจ้า ท่านผู้ทรงคุณความดี และพระบารมีธรรมทั้งหลาย ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดีหรือแม้ด้วยใจก็ดี นับแต่อดีต ๑๖ อสงไขยแสนกัลป์ จนถึงปัจจุบันชาติเพื่อความหมดเวรสิ้นกรรม เพื่อมรรค ผล นิพพาน และความวิมุติหลุดพ้นได้โดยง่าย ในฉับพลันนี้ด้วยเทอญ.

ตั้งนะโม ๓ จบแล้วสวดพระคาถาดังนี้

๑.สัมมาสัมพุทโธ ปะมาเทนะ ทฺวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

๒.สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ปะมาเทนะ ทฺวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

๓.สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ปะมาเทนะ ทฺวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

๔.รัตนะตะเย ปะมาเทนะ ทฺวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

๕.สังโฆ อริยสังโฆ ปะมาเทนะ ทฺวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

๖.เถเร มะหาเถเร ปะมาเทนะ ทฺวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

๗.ทานบารมี ทานอุปบารมี ทานปรมัตถบารมี ศีลบารมี ศีลอุปบารมี ศีลปรมัตถบารมี เนกขัมมะบารมี เนกขัมมะอุปบารมี เนกขัมมะปรมัตถบารมี ปัญญาบารมี ปัญญาอุปบารมี ปัญญาปรมัตถบารมี วิริยะบารมี วิริยะอุปบารมี วิริยะปรมัตถบารมี ขันติบารมี ขันติอุปบารมี อธิฐานบารมี อธิษฐานอุปบารมี อธิฐานปรมัตถบารมี เมตตาบารมี เมตตาอุปบารมี เมตตาปรมัตถบารมี อุเบกขาบารมี อุเบกขาอุปบารมี อุเบกขาปรมัตถบารมี ญาณสัมปันโน ปะมาเทนะ ทฺวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

๘.ญาณวิมุติบารมี ญาณวิมุติอุปบารมี ญาณวิมุติปรมัตถบารมี ญาณะสัมปันโน ปะมาเทนะ ทฺวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

๙.มรรค-ผล-นิพพาน บารมี มรรค-ผล-นิพพาน อุปบารมี มรรค-ผล-นิพพาน ปรมัตถบารมี ญาณะสัมปันโนปะมาเทนะ ทฺวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

๑๐.คุรุ อาจะริยะ ปะมาเทนะ ทฺวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

๑๑.มาตาปิตะเร ปะมาเทนะ ทฺวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

โมทนาสาธุ โมทนาสาธุ โมทนาสาธุ

ขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ  พระองค์ พระธรรมเจ้าทุกๆ  พระองค์ พระอริยสังฆเจ้าทุกๆ  พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ  พระองค์ พระอัครสาวกเจ้าทุกๆ  พระองค์ พระอสีติมหาสาวกเจ้าทุกๆ  พระองค์ พระอรหันต์สาวกเจ้าทุกๆ  พระองค์ บารมีธรรมทั้งหลาย อุปัชฌา ครูอาจารย์ ทั้งหลาย บิดามารดา และท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลาย สรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย สรรพวิญญาณทั้งหลาย นับแต่ ๑๖ อสงไขยแสนกัลป์จนถึงปัจจุบันชาติ จงเมตตาให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และให้อโหสิกรรมแก่กันและกันเทอญ

 • ขอจงอโหสิๆ ๆ
 • ขอให้หมดเวรสิ้นกรรมๆ ๆ
 • ขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิๆ ๆ
 • ขอให้วิบากกรรมชั่วทั้งหลายทั้งปวง จงยุติการส่งผลๆ ๆ
 • ขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวง จงส่งผลสำเร็จๆ ๆ
 • นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าส่าประนิพพานด้วยเทอญ
 • โมทนาสาธุๆ ๆ
 • ขอให้สำเร็จมรรค ผล นิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เทอญ

คำประกาศให้อโหสิกรรม

“ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขออาราธนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ  พระองค์ พระธรรมเจ้าทุกๆ  พระองค์ พระอริยสังฆเจ้าทุกๆ  พระองค์ ประปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ  ประองค์ พระอรหันต์สาวกเจ้าทุกๆ  พระองค์ พระอรหันต์สาวกเจ้าทุกๆ  พระองค์ ท่านท้าวพระยายมราช ท่านท้าวจตุโลกบาล และพระสยามเทวาธิราชทุกๆ  พระองค์ ขอจงโปรดเมตตาแก่กันและกัน และแก่ผู้เคยล่วงเกิน ต่อข้าพระพุทธเจ้ามาแล้ว ทั้งหลายทั้งปวง ในทุกกัปทุกกัลป์ทุกอสงไขย จนถึงปัจจุบันชาติ…

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศให้อโหสิกรรมแก่ตนเอง ตลอดจนถึง พ่อแม่พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา บุตรธิดา ภรรยาสามี ลูกหลานเหลนทั้งหลาย ญาติมิตรสหายทั้งหลาย หมู่คณะผู้ร่วมงานทั้งหลาย คู่แข่งคู่ค้า คู่รักคู่แค้น คู่บุญคู่กรรมทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย อุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลาย ตลอดจนพรหมเทพเทวดา มนุษย์ สรรพสัตว์ สรรพวิญญาณ สรรพเจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลายทั้งปวง ทุกท่านทุกพระองค์ ที่เคยเข่นฆ่า ทำร้ายรังแก ปล้นจี้ลักขโมย เบียดบังยักยอก ข่มขืนผิดประเวณีโกหกหลอกลวง ต้มตุ๋น คดโกง ตระบัดสัตว์ หักหลัง ทรยศ อกตัญญู เสียดสีด่าว่า บังคับฝืนใจ ให้กินเหล้าเมายา ทั้งแก่ตัวข้าพเจ้าเอง หรือแม้ในบุคคล และสิ่งที่ข้าพเจ้ารักหวนแหน ไม่ว่าในชาติภพนี้ หรือในภพชาติใดๆ  ก็ตาม ในทุกกัปทุกกัลป์ทุกอสงไขย ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งที่รู้และไม่รู้ อันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกข์กายก็ดี ทุกข์ใจก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม และให้อโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงจนหมดสิ้น ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน

การอาฆาตพยาบาท สาปแช่ง จองเวรจองกรรมใดๆ  ที่ข้าพเจ้าได้เคยประกาศไว้ หรือผูกใจเก็บไว้ ในชาติภพนี้ หรือภพชาติใดๆ  ก็ตามข้าพเจ้าให้อโหสิกรรม ยกเลิก ให้เป็นโมฆะทั้งสิ้น เพื่อให้หมดเวรสิ้นกรรมต่อกันและกัน นับแต่บัดนี้ ตราบจนถึงพระนิพพาน

ขอให้เราท่านทั้งหลาย ที่อยู่พร้อมหน้ากันในที่นี้ ตลอดจนพ่อซื้อแม่ซื้อ พ่อเกิดแม่เกิด พรหมดเทวดา ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลาย ทราบว่า บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ให้อโหสิกรรมแก่กันและกันแล้ว และจะไม่เอาการกระทำทั้งหลายในอดีต มาเป็นเหตุทำร้ายทำลาย เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อีกต่อไป

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอโมทนาความดี กับ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ  พระองค์ พระธรรมเจ้าทุกๆ  พระอง๕ พระอริยะสังฆเจ้าทุกๆ  พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆ  พระองค์ พระอรหันต์สาวกเจ้าทุกๆ  พระองค์ ท่านท้าวพระยายมราช ท่านท้าวจตุโลกบาล และพระสยามเทวาธิราชทุกๆ  พระองค์ ที่โปรดเมตตากรุณา เสด็จมาเป็นสักขีพยาน ในการอโหสิกรรม ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ด้วยอานิสงส์แห่งการให้อโหสิกรรมนี้ ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้า จงกรุณาอโหสิกรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดยง่ายเทอญ

 • โมทนาสาธุ โมธนาสาธุ โมธนาสาธุ
 • ขอให้เจ้ากรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิ (๓ ครั้ง)
 • ขอให้วิบากกรรมชั่วทั้งหลายทั้งปวง จงยุติการส่งผล (๓ ครั้ง)
 • ขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวง จงส่งผลสำเร็จ (๓ครั้ง)
 • โมทนาสาธุ โมธนาสาธุ โมธนาสาธุ
 • ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดา สรรพสัตว์วิญญาณ สรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงสำเร็จมรรค ผล นิพพาน ในชาติปัจจุบัน โดยเร็วพลัน เทอญ
โฆษณา

Read Full Post »