Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for กรกฎาคม, 2019

มหาบุญกุศลยิ่งใหญ่ที่ได้ถวายยาพระสงฆ์
และดูแลพระสงฆ์อาพาธหรือเจ็บป่วย
ที่ส่งผลฉับพลันกับชีวิตในภพนี้และทุกภพชาติ

67600372_3310611355619340_3693124090136100864_n

บุญยิ่งใหญ่มากอีกบุญหนึ่งที่อยากจะแนะนำ
และชักชวนท่านที่มีจิตเป็นบุญได้ทำ ได้สร้างกัน คือ

การถวายยาพระสงฆ์และดูแลรักษา ออกค่าใช้จ่ายให้กับพระสงฆ์
ผู้ปฏิบัติธรรมที่อาพาธหรือเจ็บป่วย

ดังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า

“โย ภิกขเว มํ อุปฏฐเหยย โส คิลานํ อุปฏฐเหยย”
“ผู้ใดปราถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต
ผู้นั้นพึงรักษาภิกษุป่วยไข้”

การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์
เท่ากับการได้อุปัฏฐากพระพุทธองค์เลยทีเดียว

การที่เราดูแลช่วยเหลือปรนิบัติต่อพระภิกษุผู้อาพาธ
เท่ากับว่าเราได้สร้างกุศลต่อพระพุทธองค์โดยตรงเลยทีเดียว
ดังนี้ ผลบุญคงจะมหาศาล
ดังกับว่าเราได้ถวายทานต่อพระพุทธเจ้าเลย

การที่เราอนุเคราะห์ ช่วยเหลือดูแลพระภิกษุสงฆ์ ผู้ปฏิบัติธรรม
ไม่ว่าจะถวายยา ถวายเงินช่วยการรักษา การหาหมอดีๆ มาช่วยรักษา
เป็นธุระต่างๆ นั้น

ท่านได้กำลังช่วยให้พระธรรมนั้นยังสว่างไสว
และยิ่งพระภิกษุสงฆ์นั้นมีศีลมาก มีวัตรปฏิบัติดี
มีบุญบารมีมากบุญที่ท่านทำยิ่งประมาณมิได้

หากเรามีโอกาสหรือตั้งใจที่จะปรนิบัติดูแลช่วยเหลือ
พระภิกษุสงฆ์ที่ป่วยไข้ อาพาธ

ให้แล้วเราน้อมจิตของเราน้อมจิตถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จะส่งผลต่อจิตใจอันเป็นกุศลของเราเป็นอย่างมาก
บุญจากการอุปัฏฐากพระพุทธองค์ย่อมมีกำลังกุศลมหาศาล

หากตั้งจิตอธิษฐานว่า ด้วยบุญนี้ขอให้เราเจริญในธรรมในพระศาสนา
ของพระพุทธองค์แล้ว กำลังแห่งความตั้งใจนั้นมีมากและคงส่งผลให้เราก้าวหน้าในธรรม มีสุขภาพที่ดี มีชีวิตที่พร้อมไปด้วยความรักความเมตตา เต็มไปด้วยกัลยาณมิตร

แม้มีภัย มีเรื่องเดือดร้อน จะมีคนมาช่วย มีบุญของเรามาสร้างปาฏิหาริย์เสมอ โรคเวรโรคกรรมไม่มากล้ำกรายส่งผลไม่ได้
เพราะบุญใหญ่ที่เราทำนี้ส่งผลก่อน

บุญใหญ่ที่มีกำลังมากจะส่งผลก่อนเสมอ
หากไม่มีผลกรรมหนักขวาง
และติดตามส่งผลให้ในทุกภพชาติ

Read Full Post »

ไม่ทุกข์… ไม่เห็นธรรม
ไม่พบผลบาปกรรม… ไม่เห็นบุญ

66413816_3274295362584273_1876550531078422528_n

คำของโบราณาจารย์ ผุดมาในสมาธิ
จึงอยากให้ทุกท่านได้พิจาณา 
ว่าจริงหรือไม่

แต่คนที่ไม่ประมาทจะพบในทุกยามของชีวิต

เช้าวันเข้าพรรษาเป็นวันดีๆ ที่เราจะได้มีเวลาอยู่กับตนเอง
พิจารณาความเป็นไปของชีวิต
พิจารณาเรื่องราวต่างๆ สิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป
และที่กำลังจะเกิดขึ้น

ขอให้มั่นใจในบุญกุศล
ที่จะช่วยหนุนเราให้พบความสุข ความเจริญ
ชีวิตมีแต่ดีขึ้นๆ ถ้าเข้าใจธรรม เข้าใจกฏแห่งกรรม
เข้าใจบุญ

สร้างบุญครั้งใด อุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้ง ลดบ่วงกรรมได้จริง
ทำให้อะไรก็รุ่งเรือง การนำคนสู่ธรรม นำคนสู่การสวดมนต์
ยิ่งเป็นบุญใหญ่มาก…

Read Full Post »

บุญนิมิต จิตมีพลังบุญ
หนุนให้ชีวิตดีตลอดไป…
ยิ่งสุข ยิ่งรวย!!!!

66427279_3239291989417944_3623188751108276224_n

ตามที่เราคุยกันว่า เมื่อเห็นภาพนี้จิตเรารู้สึกอย่างไร
ชีวิตเราก็จะเป็นไปตามบุญ ตามจิตที่เราเห็น

หากเห็นภาพไม่ว่าจะเป็นภาพพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า องค์พระปฏิมา แลพระอรหันต์ ครูบาอาจารย์

หากจิตเกิดความสุข ปิติล้น
รู้สึกได้ถึงพระเมตตา พระบารมี
แสดงว่า เราเป็นผู้มีจิตมีกุศลมาก
ชีวิตจะสุข มากกว่าทุกข์
ด้วยบุญที่เราเพียรทำ

บางคนดีอยู่แล้ว สุขอยู่แล้ว ก็จะสุขขึ้นไป
ดีเป็นพื้นฐานแรกที่จะนำไปสู่สุข
เมื่อสุขแล้ว ทำอะไรก็สำเร็จ รุ่งเรือง รวยได้

แม้ทุกข์เข้ามาตามผลกรรมที่เคยทำมา
จิตที่มีบุญมากก็ผ่านได้สบาย
วางลงปลงได้

หากเห็นแล้วเฉยๆ หรือผ่านๆ ไปไม่สนใจอะไร
ก็แสดงว่า จิตนั้นยังคงต้องการบุญเข้าไปเติม
ให้เข้าใจมากขึ้น ยังอยู่ครึ่งๆ กลางๆ ระหว่างบุญและบาป

หากเห็นแล้วปรามาส อันนี้หนัก
เจอเรื่องร้ายๆ รออยู่แน่นอน
และแก้ยากด้วย เพราะจิตหลงผิดทาง
เป็นมิจฉาทิฐิ ….อันตรายมาก

Read Full Post »

อยากให้ชีวิตดีทุกภพชาติ
ทำ ๑๐ ข้อนี้ให้มากที่สุดในแต่ละวัน

วันก่อนบอกเรื่องการอธิษฐานให้ได้บุญ
ให้ชีวิตดีมีสุขไปแล้ว

วันนี้จะบอกเครื่องมือสำคัญมาก
ที่จะช่วยให้สิ่งที่เราพบแต่สิ่งดี อธิษฐานนั้นเกิดผล
จะมากน้อยแค่ไหน อยู่ที่เครื่องมือทั้ง ๑๐ นี้

เรียกว่า “บารมี ๑๐”
พอพูดถึงบารมี๑๐ หลายคนบอกทำไม่ได้หรอกยาก
ไม่มีอะไรยากสำหรับคนเลย
ค่อยๆทำ ค่อยเติมให้เต็ม
บกพร่องบ้างก็เริ่มใหม่ หากอยากมีชีวิตที่ดี

องค์สมเด็จพระสวัสดิโสภาคย์ได้แสดงกฎของการปลดทุกข์ คือ ปลดอารมณ์แห่งความทุกข์ สร้างอารมณ์ความสุขให้เกิดขึ้นกับใจ มีอยู่ ๑๐ อย่าง ด้วยกันคือ

๑ ทานบารมี
๒ ศีลบารมี
๓ เนกขัมมะบารมี
๔ ปัญญาบารมี
๕ วิริยะบารมี
๖ ขันติบารมี
๗ สัจจะบารมี
๘ อธิษฐานบารมี
๙ เมตตาบารมี
๑๐ อุเบกขาบารมี

คำว่า บารมี นี่แปลว่า เต็ม เมื่อเต็มแล้วก็ต้องเต็มจริงๆ

เราทุกข์ทุกข์ในเรื่องต่างๆ เพราะอะไร
เพราะว่าเราขาด ทานบารมี ขาดศีลบารมี
ขาดเนกขัมมะบารมี ขาดปัญญาบารมี ขาดวิริยะบารมี ขาดขันติบารมี ขาดสัจจะบารมี ขาดอธิษฐานบารมี ขาดเมตตาบารมี ขาดอุเบกขาบารมี

ลองไล่ทำดูแต่ละข้อ ดูว่าในแต่ละวันเราขาดข้อไหนก็เติม
ก็ตั้งใจทำ อย่าทำเล่น ทำจริงๆจังๆ

เรื่องเงินทอง ทรัพย์ภายนอกนั้นไม่ต้องพูดถึง
เป็นเรื่องปกติที่จะได้มาแน่นอน เวรกรรมต่างๆ จะบรรเทา
เพราะอานิสงส์บุญของแต่ละข้อนั้นประมาณมิได้เลย

ไม่แค่เปลี่ยนชีวิตเท่านั้น
ถ้าจะเอาถึงขั้นสูงสุด
จะบอกให้นิด ครูบาอาจารย์ที่ท่านอธิษฐาน
ขอมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

ต้องมีบารมี ๑๐ เป็นเครื่องมือสำคัญด้วย

***คัดย่อส่วนหนึ่ง จากหนังสือบารมี ๑๐, หนังสือ เร่งรัดการปฏิบัติ และหนังสือศิวโมกข์ ๔ ของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

Read Full Post »

อธิษฐานแบบนี้….
ชีวิตดีตลอดชาติ!

66424690_3246870478660095_7488376339293011968_n

หลายคนได้ถามมาว่า
สร้างบุญแล้วจะอธิษฐานอย่างไรดี

มาเข้าใจก่อนว่า “การอธิษฐาน”
คือ การตั้งสัจจะ จะถึงขั้นสัจจะบารมีได้ตามที่ตั้งสัจจะหรือไม่
อยู่ที่บุญ และกรรมของตน

การอธิษฐานไม่ใช่การขอ
ขอโปรดทราบไว้

อยู่ที่บุญ และกรรมของตนเพื่อแก้ปัญหาชีวิต
อันเป็นเรื่องปกติของคนที่กำลังทุกข์
ซึ่งส่วนมากยากที่จะได้
ทุกคนขอแบบเร่งด่วนทั้งนั้น

เพราะเราหวังจะ”เอา”เท่านั้น

ลองปรับการอธิษฐานใหม่

เป็นการขอในสิ่งที่จะเกิดผลดีต่อชีวิตทั้งในปัจจุบัน
และในภพหน้า

ขอบุญที่เราทำนี้ในทุกภพชาติ ได้พบพระพุทธศาสนา
ได้มีสติ มีปัญญารู้พระธรรม
ขอในชาตินี้ได้พบคนดี ความดี ได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลทั้งต่อตนเองและคนหมู่มาก มีประโยชน์เกิดผลมาก
ขอให้มีความกล้าหาญในการรักษาศีลไม่ให้ด่างพร้อย
ขอให้บุญนี้ได้พบกัลยาณมิตรที่เคยสร้างบุญร่วมกันมา
มาอุดหนุน อุ้มชู เกื้อกูลกันต่อ ให้อุปสรรคกรรมที่เกิดขึ้นได้ในขณะนี้ได้รับการแก้ไขถูกธรรมทั้งปวง…

ลองปรับ ลองเปลี่ยนคำอธิษฐานกัน
แล้วมาดูกันว่าชีวิตดีขึ้นจริงไหม….

Read Full Post »

หมั่นให้และขออโหสิกรรมต่อกัน
ชีวิตดีขึ้น…ทุกวัน
คนที่ทำจริง…ได้จริง

63677065_3194576657222811_8846629982529650688_n

เรื่องนี้พูดบ่อยๆ เพราะเป็นเรื่องดีต่อชีวิตจริงๆ
คนเราทุกคนไม่มีใครเลยที่ไม่เคยทำผิด
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา รู้หรือไม่รู้ตัว

แต่เกิดผลกับผู้อื่น

แม้แต่เรื่องที่ตั้งใจทำก็คงไม่ต้องบอกว่ามีมากมายแค่ไหน
รวมถึงที่คนอื่นกระทำต่อเราเอง

บางคนบอกว่าไม่มีทางให้อภัย
บางคนบอกว่าต้องเอาคืนให้ได้
แม้เอาคืนไม่ได้ ก็ไม่อโหสิกรรมแน่นอน

แบบว่าเรื่องแบบนี้ใครไม่เจอกับตัวไม่มีทางรู้
ก็คงเป็นกรรมลิขิต เป็นกฏแห่งกรรมของแต่ละคน

แค่อยากจะบอกว่า ความเร่าร้อน ความแค้นในใจนั้น
ความมืดดำนี้ ทำให้จิตนั้นเศร้าหมองมาก
และดึงฉุดรั้งให้อยู่ในบ่วงกรรมที่ไม่มีทางหลุดพ้น
ทำอะไรก็ติดๆ ขัดๆ อะไรที่ควรได้ก็จะไม่ได้
หรือเลื่อนออกไปอีก

หากต้องการให้พบกันอีก มาก่อกรรมกันอีก
มาทำร้าย ทำลายกันอีก
ก็คงต้องตามบุญตามกรรมของใครก็รับไป

แต่สำหรับคนที่อยากปลดบ่วงนี้
อยากลดความเร่าร้อน อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวัน
ให้อโหสิกรรมกันเถิด ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่
ถือว่าเราได้ชดใช้กันไปแล้ว
ขอต่างคนต่างไปในสายบุญของตน

ต้องให้อโหสิกรรมก่อน แล้วถึงจะขออโหสิกรรมต่อคนอื่น
เป็นหลักการเลย ถ้าขออย่างเดียว ขอให้เขาให้โอกาส
ขอให้เขาให้อภัย เราต้องให้เขาด้วย

เพราะส่วนมากเจ้ากรรมนายเวรที่ร้ายๆ ตามราวีนั้น
มาจากคนที่เคยรัก เคยสนิทสนม อุ้มชูมาทั้งสิ้น
มีกรรมดี และกรรมไม่ดีต่อกันมาก่อน

จนสุดท้าย กรรมไม่ดีมากกว่า จนเกิดเรื่องราวขึ้น

ทุกคนอยากได้รับโอกาสที่ดีทุกคน
ย้ำอีกครั้ง

ต้องให้อโหสิกรรมก่อน แล้วถึงจะขออโหสิกรรมต่อคนอื่น
สรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีบารมีธรรมที่เราล่วงเกินด้วย

อย่าเพิ่งเชื่ออะไรทั้งสิ้น
ลองเลย กล่าวจากใจจริงๆ ทำจากใจเราจริงๆ
รู้สึกผิดจริงๆ อยากแก้ไขให้ดีขึ้น ลงมือแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดอย่างเต็มกำลัง

แล้วมาดูกัน ชีวิตจะดีขึ้นหรือไม่
คนที่ทำจริง…ได้จริง

Read Full Post »

หยุดเวรกรรมที่ไล่ล่า…
ด้วยตัวเอง!

64709843_3200787963268347_2876098852329357312_n

เราเกิดมาในชาตินี้ด้วยกรรมส่งมาเกิด
มีทั้งบุญ ทั้งบาปที่ทำมาก่อนติดตัวมาด้วย
รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ตามมาอย่างไม่ลดละ
จนกว่ากรรมนั้นจะเป็นอโหสิกรรมไป

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนพบสุขเมื่อบุญส่งผล
พบอุปสรรคกรรมยามบาปส่งผล

ซึ่งในบางกรรมไม่ดีนั้นยากที่จะยุติลงไม่ส่งผลอีก
เพราะยังมีกรรมอีกหลายกรรมที่ต้องส่งผลก่อน
ตามลำดับ ตามเวลา ตามหน้าที่

ก็ยังคอยรอแทรกส่งผลอยู่ตลอดเวลา
ในยามที่ผลบุญนั้นอ่อนกำลังหรือมีน้อย

ในช่วงที่ยากลำบากนั้น บุญเท่านั้นจะช่วยได้

เพราะเรามีบุญกับเขามาก่อน เขาถึงมาช่วยเราในชาตินี้
เพราะเรามีบุญเราเข้าใจกฏแห่งกรรม วางลงปลงได้
ทุกข์ก็น้อยลงไปกว่าครึ่ง

เพราะเรามีบุญของเราเองที่เพียรทำไม่หยุด
บุญเล็กบุญน้อย แม้ยากที่แสนยากลำบาก
ยังไม่หยุดสร้างบุญด้วยทาน ด้วยศีล ด้วยการเจริญภาวนา

บุญมากมายที่ไม่ใช้เงินเลยที่มีอานิสงส์มาก
คือ อภัยทานที่ทำได้ทันที รักษาศีลทำได้ทันที
เจริญภาวนาทำได้ทันที

ให้บุญใหม่ที่เราทำนี้ พาเราพ้นไปให้ได้
พาเราหนีกรรมไม่ดีที่ไล่ล่าเรา
กฏแห่งกรรมนั้นยุติธรรมเสมอ
กรรมไหนที่หนักกว่า ด้วยวัตถุ ด้วยประโยค ด้วยเจตนา
จะส่งผลก่อนทันที

ถ้าบุญเราสร้างไม่หยุดบุญมากพอ
ก็ส่งผลก่อนทันทีเช่นกัน

ปลดบ่วงกรรมง่ายๆ ด้วยบุญ ด้วยความดี
ด้วยความตั้งใจดีของเรา คิดดี พูดดี ทำดี
รอดแน่นอน…

จะช้าหรือเร็วอยู่ที่เราทำจริง…แค่ไหน
มากน้อยแค่ไหน

Read Full Post »

Older Posts »