Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for ตุลาคม, 2015

พระพุทธเจ้าสอนอะไร

พระพุทธเจ้าสอนอะไร

คำถามนี้มีคนถามมากว่า 2,500 ปี

นับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธองค์ตรัสรู้

 

ครูบาอาจารย์ท่าน เมตตาพอสรุปให้ฟังสั้นๆ เพื่อเข้าใจง่ายๆ ว่า

พระพุทธองค์สอนเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ คือ อริยสัจสี่ ดังที่ครูบาอาจารย์ท่านผูกให้เข้าใจง่ายๆ ว่า

 

“ทุกข์ควรกำหนดรู้”

“สมุทัยควรละ”

“นิโรธควรทำให้แจ้ง”

“มรรคควรทำให้เกิดให้มี”

 

พระพุทธองค์สอนเรื่องธรรมชาติ ธรรมะคือธรรมชาติ ทรงสอนให้คนทุกคนเข้าใจการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นสุข

ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเปรียบเหมือนป่าใหญ่ทั้งป่า พระพุทธองค์เลือกมาเพียงแค่ใบไม้ในกำมือ เพราะทรงทราบดีของจิตมุนษย์ ที่แตกต่างกันจึงเปรียบคนเหมือนบัว 4 เหล่า

 

พระพุทธองค์สอนเรื่องกฏแห่งกรรม เป็นกฏหนึ่งในกฏธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ สอนเพื่อให้คนรู้ว่า ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ ไม่ใช่ต้องมีชีวิตในกรรมเก่าแต่ฝ่ายเดียวแบบที่ลัทธิอื่นปั่นหัว

 

ทำดีย่อมได้ ทำชั่วย่อมได้ชั่ว

 

สรรพสัตว์พัฒนาได้ด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา

 

พระพุทธองค์สอนอะไร หวังว่าจะพอเข้าใจในระดับหนึ่ง

ขอให้ทุกท่านเจริญๆยิ่งๆขึ้นไป

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

โฆษณา

Read Full Post »

พูดถึงการใส่บาตรหรือตักบาตรไปแล้วว่า ควรทำอย่างไรให้ได้อานิสงส์บุญสูง

ก่อนจะพูดเรื่องสังฆทาน ที่เป็นทานที่คนไทยนิยมมากและสะดวกอีกทานหนึ่ง

ทำสังฆทานแบบไหน อย่างไรให้ได้บุญมาก

ขอพูดถึงการสร้างบุญ หลายท่านบอกว่า สร้างบุญเพื่อให้ใจสบายเท่านั้น มิได้หวังสิ่งอื่นใด

ก็ขออนุโมทนาบุญที่ทำด้วย แต่ขอเพิ่มสักนิดว่า

 

บุญที่ทำ กรรมดีที่สร้างนั้น แม้ไม่หวังอะไร ก็ต้องได้รับบุญที่ทำทุกประการ แต่จะส่งผลเมื่อใดนั้น ออกทางไหน รูปแบบไหน ก็แล้วแต่กรรมทำตามหน้าที่ ตามลำดับ ตามเวลา

 

หว่านอะไรลงไปย่อมเก็บเกี่ยวสิ่งที่หว่านนั้น

 

การทำสังฆทานนั้น จุดมุ่งหมายเพื่อบำรุงคณะสงฆ์ทั้งปวง ตั้งแต่ 2 รูปขึ้นไป ให้เป็นส่วนกลางของสงฆ์ มิใช่ของท่านใดท่านหนึ่ง

 

เพื่อให้คณะสงฆ์ได้รับสิ่งที่จำเป็น สิ่งที่เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นกำลังในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ให้เฉพาะองค์เดียว เป็นขององค์เดียวได้ไหม

 

ตอบว่า ได้ แต่ไม่ใช่สังฆทาน แต่เป็น”ปาฏิปุคลิกทาน” หรือทานที่ถวายจำเพาะบุคคล

ได้บุญเช่นกันแต่ไม่มากเท่าสังฆทาน การถวายสังฆทานเป็น”ของกลาง”สงฆ์นั้น เพื่อให้เราทั้งหลายไม่ยึดติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

 

เพราะ พระนั้นจะสึกนั้นห้ามไม่ได้เลย ดังคำโบราณกล่าวเตือนไว้ชัดเจน

คนจะออกลูก คนจะขับถ่าย พระจะสึก ห้ามไม่ได้

 

สังฆทาน แยกออกเป็น 2 คำ คือคำว่า ”สังฆะ” และ ”ทาน” สังฆะ หมายถึง หมู่แห่งภิกษุตั้งแต่ 2 รูปขึ้นไป ส่วน ทาน หมายถึง การ ให้ การแบ่งปัน การจ่ายแจกวัตถุสิ่งของ หรือปัจจัยสี่ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกว่า

 

การถวายสังฆทานนั้นมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล คือในช่วงต้นพุทธกาล พระนางมหาปชาบดี ทรงต้องการถวายผ้าจีวรแก่พระพุทธองค์

 

แต่พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระนางถวายแก่สงฆ์ โดยทรงให้อรรถาธิบายว่า เมื่อถวายแก่สงฆ์ ย่อมจะมีอานิสงส์มากกว่าถวายแก่พระองค์เป็นการเฉพาะ

 

ชาวพุทธจึงถือกันว่า การถวายสังฆทาน เป็นมหาทานที่ทำให้มีอานิสงส์มาก ได้บุญมาก

และด้วยเจตนาบริสุทธิ์ มีการพิจารณาด้วย”ปัญญา”ว่า สิ่งของหรือไทยธรรมที่ถวายนั้น

 

-สมควรไหม

-ขัดกับพระวินัยของพระไหม

-.พระจำเป็นต้องใช้ไหม

-มีคุณภาพดีไหม

-เอื้อต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไหม

 

หากทุกครั้งได้พิจารณาอย่างประณีต มีเจตนาเพื่อส่งเสริม อนุเคราะห์ให้คณะสงฆ์ได้ใช้ก็เกิดผลบุญมาก

และยิ่งได้ถวายต่อพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นเนื้อนาบุญสูงแล้ว อานิสงส์บุญจะมากตามความบริสุทธิ์ บุญบารมีของท่าน

 

เรื่องการเวียนสังฆทานตามวัด ให้คนบริจาคเงินจะน้อยจะมากแล้วแต่ ก็ถือว่าได้บุญมาก พอจะรับฟังได้ เพราะนำเงินนั้นมาใช้ในกิจของสงฆ์ ในการสร้างศาสนสถานต่างๆ

 

แต่ถ้าคนทั่วไปทำเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋า แทบจะไม่ได้บุญเลยแม้แต่น้อย

จะกะลา หม้อไห ถังเหลือง หรือจะถาดทอง จะใช้สิ่งใดก็ตาม

ถ้าหากเกิดประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ถือว่าดีเสมอกันทั้งสิ้น

 

มีคนถามมาอีกว่า ถวายสังฆทานแล้วชีวิตจะดีขึ้นหรือไหม เคราะห์ต่างๆจะหายไปหรือไม่

ขอให้กลับขึ้นไปอ่านอีกครั้งว่าเราทำถูกต้องไหมทั้งเจตนา ผู้ให้ทาน วัถตุทาน ผู้รับทาน

ถ้าครบถ้วนทุกประการ

 

บุญที่ทำต้องได้ แต่ขึ้นอยู่ว่า กรรมดีที่เราทำ กรรมชั่วที่เราก่ออะไรจะมากกว่ากัน หนักหรือเบาเพียงใด แต่ขอให้มั่นใจได้ว่าชีวิตต้องดีด้วยบุญเท่านั้น

สุดท้ายอยากถามกัลยาณมิตร กัลยาณธรรม ช่วยกันตอบหน่อยว่า

 

ถ้าธ.ธรรมรักษ์ หรือคณะบุคคลใดที่มีเจตนาบุญ จะทำชุดไทยธรรมหรือชุดสังฆทานที่ดี ตรงประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ และถวายไปทั่วประเทศ มุ่งเน้นไปที่วัด สถานปฏิบัติที่ขาดแคลน

ทุกท่านจะมีความเห็น มาร่วมสร้างบุญกันหรือไม่

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

ธ.ธรรมรักษ์ เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพใน

โครงการพิเศษถวายชาสมุนไพร แด่ครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ร่วมเป็นเจ้าภาพใน โครงการพิเศษถวายชาสมุนไพร

 

เนื่องในวันออกพรรษาที่จะมาถึงนี้และงานบุญต่างๆ ที่กำลังจะมาถึง ทางบริษัท แฮปปี้เนเจอร์ จำกัดซึ่งเป็นกัลยาณมิตร กัลยาณธรรม ในการสนับสนุนโครงการบุญของเราตลอดมาทั้งกำลังทรัพย์ กำลังคนต่างๆ ได้จัดโครงการพิเศษถวายชาสมุนไพรแด่ครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์

 

เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมาก และชาสมุนไพรทั้งสองชนิดที่จัดไว้เป็นชุด 2กล่อง คือชาเจียวกู้หลานผสมใบเตย และชาสมุนไพรดอกคำฝอยผสมใบเตยบรรจุกล่องละ 30 ซอง มีอย.รับรองพร้อมสรรพ

 

สำหรับชาสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้ มีสรรพคุณสูงในการช่วยเรื่องสมอง ความจำ การไหลเวียนของโลหิต บำรุงเลือดลมได้เป็นอย่างดี และยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งได้ รวมถึงระบบขับถ่ายที่ดี

 

โดยทางบริษัทฯ ได้จัดมาเป็นคู่ๆ ละ 240 บาท จากราคาปกติที่วางขาย 280 และขอร่วมบุญโดยการจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศ หรือจะให้ส่งไปที่วัดใด สำนักสงฆ์ใด เพียงแจ้งที่อยู่มาจะจัดส่งให้ถึงผู้รับ อีกนอกจจากลดราคาพิเศษแล้วยังได้นำะรายได้ส่วนหนึ่งมาสมทบร่วมในโครงการบุญของธ.ธรรมรักษ์ ต่อไป

 

กัลยาณมิตร กัลยาณธรรมท่านใดสนใจจะซื้อนำไปถวายครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ก็ดีไม่ผิดพระวินัยแต่ประการใด

 

บุญจากการช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นบุญที่มีอานินสงส์สูงมากกว่าการช่วยเหลือคนปกติ เพราะท่านมีศีลมากกว่า บริสุทธิ์กว่า ครบถ้วนทั้งผู้ให้บริสุทธิ์ วัตถุทานบริสุทธิ์ ผู้รับหรือเนื้อนาบุญบริสุทธิ์

จึงบอกบุญในโครงการนี้ ให้ทุกท่านทราบร่วมบุญกันตามเหตุและปัจจัยเทอญ

 

***ท่านใดที่ต้องการ สั่งชาสมุนไพรในโครงการนี้ สั่งได้แล้ววันนี้

โดยติดต่อทีมงานโครงการบุญธ.ธรรมรักษ์

09 5690 0444, 0 5302 1320

Line id 0956900444

 

หรือสั่งในข้อความ

เลขที่บัญชีในการโอนเงินหนังสือสร้างบุญเพื่อเป็นธรรมทาน

บัญชีชื่อ นางสาวปณิชา เครือปัญญาดี

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส กาดคำเที่ยง

เลขที่ 892-228399-4 ประเภทออมทรัพย์

 

****หลังจากโอนเงินแล้วให้ยืนยันการโอนเงินและที่อยู่ในการจัดส่งที่แฟกซ์ 0 5302 1321 หรือในช่องทางอื่นที่ทำได้

 

Email: torthammarak.staff@gmail.com

Line id 0956900444

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ http://www.torthammarak.com

 

โมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

 

กัลยาณมิตร กัลยาณธรรมหลายท่านอยากทราบว่า ทำไมถึงมอบสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิและ 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภให้กับ”ต้นบุญ” ที่ทำหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทานทั้ง 400 เล่ม และ 200 เล่มตามลำดับที่มาของการมอบสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ และ 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ

 

จะบอกที่มาเสียก่อน…

 

สมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ นั้นมาจากจากจิตอธิษฐาน เพื่อสร้างโมทนาพระคุณความดีสูงสุดแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นที่ตั้ง และเพื่อโมทนาพระคุณความดี ธรรมปฏิบัติของ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ครูบาอาจารย์ผู้เผยแพร่สมเด็จองค์ปฐม ให้ทุกคนได้รู้จัก

 

และที่เลือกสร้างสมเด็จองค์ปฐม เพราะท่านเป็น พระพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลก ทรงพระนาม “สมเด็จพระพุทธสิกขี ที่ 1 ” จึงนับได้ว่า พระพุทธองค์ ทรงเป็น สมเด็จองค์ปฐมบรมครู อย่างแท้จริง

และที่เลือกสร้างในปางจักรพรรดิเพื่อโมทนาพระคุณความดี ธรรมปฏิบัติของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่นำบทสวดพระจักรพรรดิ ของวิเศษล้ำค่าที่ใครสวดแล้วชีวิตดีทุกคน

 

การมีแก้วสารพัดนึกอยู่ตรงพระกรของพระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดินั้น เพื่อให้ทุกท่านได้ระลึกได้ถึงพลานุภาพแห่งการทำสมาธิกรรมฐานเป็นสำคัญ เพราะเป็นของวิเศษ เป็นขุมพลังแห่งปัญญาที่จะนำพาชีวิตเราได้จริง

 

สรุปก็คือ สร้างเพื่อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อโมทนาพระคุณความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรมเจ้า พระอริยสังฆเจ้า หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ครูบาอาจารย์ สูงสุดในภพนี้และครูบาอาจารย์สืบๆ กันมาทุกท่าน

 

ครั้งแรกที่ได้สร้างสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิชุดแรกขึ้นมา ซึ่งน่าจะหลายปีก่อนในครั้งแรกๆ นั้นแจกฟรีโดยใครก็ได้มาลงชื่อขอรับก็จัดส่งให้ไม่มีค่าจัดส่งด้วย โดยมีต้นบุญสนับสนุนการสร้าง

 

แต่ต่อมาเกิดปัญหามากเพราะคนที่อยากได้มากกว่า”ต้นบุญ” ที่ร่วมสร้างเป็น 100 เท่า ทำอย่างไรก็ไม่พอความต้องการ ไม่ทันความต้องการใจคนที่ขอรับฟรี เกิดกรรมไม่ดีทั้งทางใจและทางวาจาขึ้นมา

 

ซึ่งไม่สมควรเลยทั้งสิ้นประมาณว่าหลอกหรือเปล่า ให้จริงไหม ทำไมยังไม่ได้ เรียกว่า คิดกันไปต่างๆ นานา ทำให้”ต้นบุญ” หลายท่านที่ตั้งใจดีพากันเสียกำลังใจกัน ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้น

 

และที่สำคัญมากคือ คนที่ขอรับฟรีนั้นหลายคนได้ไปปรามาสของสูงแบบนั้น ซึ่งผลกรรมนั้นจะต้องส่งผลแน่นอน จึงต้องรีบแก้ไขให้ถูกธรรมอย่างเร่งด่วน

 

จึงไปปรึกษาครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกว่าให้ยุติโครงการเสียก่อน

และถ้าตั้งจิตจะสร้างต่อไป ขอให้มอบให้กับท่านที่ต้องการจริงๆ และเกิดบุญจริงๆ

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสั่งไว้ว่า สมเด็จองค์ปฐมเป็นของสูง คนที่จะได้รับนั้นต้องเป็นผู้มีใจเป็นกุศลมากพอสมควร

 

ในเวลาต่อมาจึงสร้างขึ้นมาใหม่ โดยเน้นไปที่”ต้นบุญ” ท่านที่ร่วมสร้างหนังสือธรรมทาน ร่วมโครงการบุญกันและในวาระโอกาสสำคัญเท่านั้น เพื่อที่”ตันบุญ” ทั้งหลายจะได้นำพระพุทธรูปนี้ไปใช้ในการทำสมาธิ วิปัสสนากรรมฐานและเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยว อุ้มชูให้จิตมีกำลังในการสร้างบุญ มีจิตอาสานำบุญแด่คนทั่วไป อันจะเกิดกุศลมากทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น

 

สำหรับ 3พระอรหันต์แห่งโชคลาภนั้น สร้างเพื่อโมทนาพระคุณความดีของพระสิวลี พระอุปคุต พระสังกัจจายน์ 3 พระอรหันต์มหาเถระที่ทรงคุณงามความดี

 

เพื่อให้ท่านทั้งหลายน้อมนำวัตรปฏิบัติของท่านมาใช้ในชีวิต โดยเฉพาะการ”ให้” การยึดมั่นในธรรมเป็นหลักชัย การใช้ปัญญาในการแก้ไขชีวิตและกรรมทั้งปวง

 

สำหรับท่านที่พบปาฏิหาริย์มากมายในชีวิต ได้รับโชคลาภ เงินทองหลั่งไหลที่ได้บอกมาตลอดเวลานั้นหลังจากได้รับ 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภนั้น

ขอบอกว่า เป็นบุญกุศลของท่านเองที่มาส่งผล

 

สืบเนื่องมาจากท่านได้สร้างคุณงามความดี เอาไว้ทั้งในภพก่อนและชาตินี้

โดยมี 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภท่านให้พร

หนุนนำให้ผลกรรมดีเกิดมากขึ้น เร็วขึ้นหลายเท่า

 

ถ้าท่านปฏิบัติจริง ท่านก็จะได้จริง

หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจแล้วว่า

มอบสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ

และ 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ เพราะอะไร…

 

Read Full Post »

สร้างบุญด้วยหนังสือธรรมทาน

ให้เกิดอัศจรรย์ทันตา ปาฏิหาริย์ใหญ่ในชีวิต

(ทุก 400 เล่ม พระสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ

และทุก 200 เล่มขึ้นไปรับรูปหล่อ 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภให้ชีวิตเกิดปาฏิหาริย์ทันใจ)สร้างบุญด้วยหนังสือธรรมทาน

 

อานิสงส์แห่งการให้ธรรมทานนั้น เป็นมหาบุญกุศลใหญ่และมีพลานุภาพมากที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตและหนีกรรมบางกรรมได้จริง เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรมได้โดยง่าย เกิดปัญญาธรรมที่บริสุทธิ์นำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทุกทาง ทำให้ชีวิตจะมีแต่โชคลาภ อำนาจ วาสนา บารมี เงินทองไม่มีขาดมือ เป็นที่รักและเมตตาของเหล่าพรหมเทพเทวดาทั้งหลาย ดวงจิตวิญญาณของบรรพบุรุษจะไปสู่สุคติและเลื่อนเปลี่ยนภพภูมิที่สูงได้ เรื่องทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวจะยุติ ลูกหลานจะว่านอนสอนง่ายเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด

 

เนื่องในวันออกพรรษาและงานบุญสำคัญที่จะมีต่อเนื่องไป ธ.ธรรมรักษ์ขอเชิญทุกท่าน ได้สร้างบุญกุศลต่อเนื่องในชีวิต เพื่อให้อัศจรรย์ทันตา ปาฏิหาริย์ทันใจ โดยร่วมเป็นเจ้าภาพในหนังสือสร้างบุญเพื่อเป็นธรรมทาน ที่มีทั้งหมด 8 เล่ม ทุกท่านที่สั่งจองทุก 200 เล่ม จะได้รูปหล่อ 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ และท่านที่สั่งจองทุก 400 เล่ม พระสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ หน้าตัก 5 นิ้วมอบให้เป็นกำลังสำคัญแห่งจิตหนุนให้ทำสมาธิกรรมฐานได้ดีมากยิ่งขึ้น เพิ่มบุญให้ตนเองในทุกวัน

 

โครงการ”หนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทาน 8 เล่ม ” มีรายละเอียดของหนังสือคือ

  1. ปาฏิหาริย์วิชาศักดิ์สิทธิ์ ๑ สร้างบุญแบบฉลาด ให้ได้บุญมาก ดี สุข รุ่งเรือง รวยทันตาเห็น!

หนังสือขนาดเอ 6 จำนวน 128 หน้า พิมพ์เนื้อใน 1 สี สารบัญเนื้อหาในเล่ม จะประกอบไปด้วย สร้างบุญด้วย “ใจ” ที่มีกำลังมากเท่านั้น จะเปลี่ยนทุกอย่างได้, อธิษฐานขอเมตตาพระบารมีจากพระพุทธเจ้า และผู้มีบุญมากทั้งปวงทุกวัน, ทำบุญใหญ่ ผ่านการใส่บาตร ทำสังฆทาน, 3 ทาน ที่จะหนุนให้รุ่งเรือง ไม่มีตกอับตลอดชาตินี้, การสร้างบุญร่วมกับในหลวงและพระราชวงศ์, การอุทิศบุญให้กับคนที่ไม่เห็นด้วยในการทำบุญของเรา, ทำสังฆทานให้ครบ ได้บุญมาก ลดกรรม อโหสิกรรมครบทุกด้าน, ทำน้อยแต่ได้บุญมากจนประมาณมิได้, สร้างบุญใหญ่ด้วยการเป็น “ต้นบุญ”, บุญใหญ่ด้วยการเป็นเจ้าภาพร่วมผ้าป่าและพระกฐิน, บุญใหญ่ด้วยการปรับภพภูมิส่งวิญญาณไปสู่สุคติ, “สาธุ” คำเดียวก็ได้บุญใหญ่มหาศาล, บุญที่หนุน โชคลาภใหญ่มาฉับพลัน, ก่อนนอนวันนี้สะสมบุญรอไว้พรุ่งนี้และในทุกวัน, หลังการทำบุญใดๆ แล้วต้องทำอย่างไรถึงได้บุญมากสำเร็จทั้งปวง

 

  1. ปาฏิหาริย์วิชาศักดิ์สิทธิ์ ๒ ปาฏิหาริย์เชื่อมบุญ ปลดกรรม ชีวิตดีฉับพลัน

หนังสือขนาดเอ 6 จำนวน 128 หน้า พิมพ์เนื้อใน 1 สี สารบัญเนื้อหาในเล่ม ปลดกรรมจะได้ผล ต้องสำนึก รู้ผิดอย่างจริงใจว่าเราเองเป็นผู้สร้าง “กรรม”, ปาฏิหาริย์ปลดกรรม ลดกรรมให้ชีวิตดี ทุกคนทำได้, ขอถอดถอนยกเลิกในสิ่งที่ตนเองเคยอธิษฐานเอาไว้, การขออโหสิกรรมปลดกรรมทั้งปวง, ประกาศให้อโหสิกรรม ฉบับพระอาจารย์ ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล), เชื่อมบุญ พึ่งบุญผู้มีบุญให้ปลดกรรมได้ง่าย, ปลดกรรม ลดกรรมที่ทำกับพ่อแม่และผู้มีพระคุณ, ปลดกรรมที่การเงินมีปัญหาอย่างหนัก ค้าขายเจอแต่อุปสรรค อาภัพอับโชค, ปลดกรรมที่ทำให้เดือดร้อนเรื่องเพื่อนร่วมงาน, ปลดกรรมเรื่องคดีความ ถูกใส่ร้าย ป้ายสี, ทำสมาธิปลดกรรมและรักษาโรคเวรโรคกรรม, ปลดกรรมอันเกิดจากการทำแท้งหรือมีส่วนร่วมในกรรมนั้น

 

  1. ปาฏิหาริย์วิชาศักดิ์สิทธิ์ ๓ พุทธคุณ บทสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์ อธิษฐานอย่างไรให้ปาฏิหาริย์เกิด

ขนาดเอ 6 จำนวน 128 หน้า พิมพ์เนื้อใน 1 สี สารบัญเนื้อหาในเล่ม เคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้สวดมนต์เกิดปาฏิหาริย์, สร้างบุญด้วยการทำสมาธิก่อนสวด, สวดมนต์ให้เงินทองไหลมาเทมา, วิธี แบบง่ายๆ ในทุกวันแต่ทำแล้วร่ำรวยจริง, บทพุทธคุณ บทสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์ (พร้อมคำแปลในบทสวดที่สำคัญและมีครูบาอาจารย์แปลไว้), นมัสการพระรัตนตรัย, บทนมัสการพระพุทธเจ้า, คำกล่าวบูชาไตรสรณคมน์, คำอาราธนาศีล, คำสมาทานศีล ๕, คำสมาทานศีล ๘, บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ, ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก, เมตตาพรหมวิหารภาวนา (มหาเมตตาใหญ่), บทสวดชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ), บทชัยปริตร (มหากาฯ), คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี), คาถาเงินล้าน เมตตาจากหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี, บทแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง, บทแผ่เมตตา (แผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย)

 

  1. ปาฏิหาริย์วิชาศักดิ์สิทธิ์ ๔ ห้อยพระ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเป็น ได้ทุกสิ่งที่ปรารถนา

ขนาดเอ 6 จำนวน 128 หน้า พิมพ์เนื้อใน 1 สี สารบัญเนื้อหาในเล่ม ห้อยพระอย่างไรให้ปาฏิหาริย์เกิด, เคล็ดข้อห้ามสำคัญ ที่ไม่ควรทำเป็นอันขาด, ห้อยพระถูกโฉลก ดวงดีไม่มีตก, บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรให้ปาฏิหาริย์เกิด, อธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์อย่างไรให้ปาฏิหาริย์เกิด, บูชาพ่อแม่ เกิดโชคลาภ ปาฏิหาริย์อยู่เสมอ, อธิษฐานอย่างไรให้ปาฏิหาริย์เกิด, การอธิษฐานเพื่อขอขมา ขออโหสิกรรมที่ล่วงเกิน การอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์, ตัวอย่างคำอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์, การอธิษฐานเพื่อการขอขมาเจ้ากรรมนายเวร, คำอธิษฐานในเรื่องคู่ครอง, คำถอนอธิษฐานและอธิษฐานพบคู่แท้

 

เล่มที่ 5. อัศจรรย์ทันตา ปาฏิหาริย์ทันใจ แก้เรื่องงาน เงิน โชคลาภ แบบทันตาเห็น

หนังสือขนาดเอ 6 จำนวน 128 หน้า ปกพิมพ์ 4 สี พิมพ์เนื้อใน 1 สี เนื้อหาในเล่ม จะบอกถึงการแก้ไขเรื่องงานและเงินแบบเร่งด่วน กรรม ชีวิตเปลี่ยน ทำงานหนักมาก… แต่ไม่ค่อยได้ผล ไม่มีคนยอมรับ กรรมที่ทำงานดี แต่มีคนคอยกลั่นแกล้งให้เดือดร้อนเสมอ ทำงานใดๆ แล้วไม่เจริญรุ่งเรืองในอาชีพ ทำงานหรือค้าขาย เจอแต่อุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอ กรรมต้องเจอแต่คดีความเรื่องร้ายๆ โดยไม่คาดคิด เงินขาดมือ ไม่พอใช้ตลอด เพราะเหตุใด เก็บเงินไม่อยู่ เพราะเหตุใด กรรมที่ทำให้อาภัพโชค กรรมโดนยืมเงิน แล้วโดนเบี้ยวเงินตลอด

 

เล่มที่ 6. คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้เจริญ รุ่งเรือง

หนังสือขนาดเอ 6 จำนวน 128 หน้า ปกพิมพ์ 4 สี พิมพ์เนื้อใน 1 สี เนื้อหาในเล่ม จะบอกถึงเนื้อคู่และคู่แท้ การเจอกันชาตินี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ที่พบกันชาตินี้เพราะเป็น “บุพเพสันนิวาส” ไม่ใช่พรหมลิขิต ประเภทของเนื้อคู่ การเลือกเนื้อคู่ดี ตามที่พระพุทธองค์สอน วิธีแก้ไข เรื่องเนื้อคู่และคู่ครอง เปลี่ยนคู่เวรคู่กรรม เป็นคู่บุญ การเชื่อมบุญ เพื่อพบเนื้อคู่แท้และแก้ไขในเรื่องความรักบุญและกรรมหมด… ไม่อยากจาก ก็ต้องแยกจากกัน ถึง “ไร้คู่” แต่อย่าอยู่อย่าง “ไร้ค่า”

 

เล่มที่ 7. ตอบปัญหาธรรมและกรรม โดยพระอริยเจ้า

หนังสือขนาดเอ 6 จำนวน 128 หน้า ปกพิมพ์ 4 สี พิมพ์เนื้อใน 1 สี เนื้อหาในเล่ม สารบัญภายในเล่ม เข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรมก่อนลงมือปฏิบัติ ปัญหาธรรมว่าด้วยการทำทาน ปัญหาธรรม เรื่องการรักษาศีล ปัญหาธรรมว่าด้วยเรื่องของการเจริญภาวนา หากปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้า จะแก้อย่างไร การสวดมนต์ เพื่อเสริมการปฏิบัติ วิธีการสวดมนต์ให้ได้ผล8. ไขปัญหากรรม ในแนวทางพระพุทธศาสนาไขปัญหาวิธีสร้างบุญบารมี มงคลชีวิต คืออะไร

 

เล่มที่ 8.คู่มือทำวัตรเช้าเย็น และวิธีปฏิบัติธรรมที่บ้าน ไม่เสียเงินแต่ได้บุญมาก

หนังสือขนาดเอ 6 จำนวน 128 หน้า ปกพิมพ์ 4 สี พิมพ์เนื้อใน 1 สี เนื้อหาในเล่ม สารบัญภายในเล่ม คำทำวัตรเช้า

 

คำทำวัตรเย็น วิธีการปฏิบัติธรรมให้ดีผลดีที่บ้าน ความหมายแห่งธรรม เริ่มต้นอย่างไรให้ถูกต้อง ลงมือปฏิบัติ ผลของสมาธิ รูปฌาน 4 ไตรสิกขาสมบูรณ์ได้ทุกเวลา นิสัยแบบใดก็เลือกปฏิบัติให้ถูกทาง

ข้อตกลงร่วมกัน ที่ต้องอ่านให้ละเอียด

 

  1. ขออนุญาตไม่รับเงินบริจาค เงิน ให้เปล่า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นในโครงการนี้ ถ้าร่วมเป็น”ต้นบุญ” ก็จะได้หนังสือตามที่สั่งนั้น หรือท่านใดมีจริตที่จะฝากแจกเป็นธรรมทานในแหล่งอื่นที่ทีมงานได้กระทำอยู่แล้วก็ตามจริตแห่งบุญ ให้แจ้งความประสงค์ส่วนตัวมาต่อทีมงาน จะดำเนินการให้

 

  1. ข้อตกลงร่วมกันสั่งหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทาน ไม่มีขั้นต่ำในการสั่ง แต่หากสั่งต่ำกว่า 50 เล่ม ขอคิดเล่มละ 29บาท ถ้า 50 เล่มขึ้นไปคิด 19 บาท คละปกได้ ราคานี้เฉพาะท่านที่เป็นกัลยาณธรรมของธ.ธรรมรักษ์และสั่งผ่านทีมงานโครงการบุญธ.ธรรมรักษ์เท่านั้น ถ้าไปซื้อตามร้านหนังสือหรือที่อื่นจะไม่ได้ราคานี้

 

  1. หากสั่งจอง ทุก 400 เล่ม จะมอบพระสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ หน้าตัก 5 นิ้ว หล่อด้วยหล่อด้วยไฟเบอร์เนื้อดี สีขาว มีแก้วสารพัดนึกวางบนพระกร ตามรูป และสั่งจอง200 เล่มขึ้นไปจะได้รับรูปหล่อ 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ คือ พระสีวลี พระอุปคุต พระสังกัจจายน์ ในฐานเดียวกัน ขนาดฐานของท่านประมาณ 16.5 ซม. สูง 10.5 ซม. หล่อด้วยไฟเบอร์เนื้อดี ปัดทอง (ตามรูปประกอบ) จนกว่าจะหมดซึ่งหมดแล้วมากในหลายครั้งที่ผ่านมา

 

ทั้งพระสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิ หน้าตัก 5 นิ้ว และ 3 พระอรหันต์แห่งโชคลาภ เข้าพิธีอธิษฐานจิตโดยเมตตาของคณะครูบาอาจารย์ของธ.ธรรมรักษ์ นำโดยพระอาจารย์เกียรติณรงค์ สำนักวีระพรหมยาน จ.ฉะเชิงเทราและภายในบรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลยิ่ง

 

  1. ทีมงานโครงการบุญ ธ.ธรรมรักษ์ จะช่วยเอื้อเฟื้อดำเนินการติดสติกเกอร์รายชื่อท่านที่สั่งหนังสือสร้างบุญเฉพาะท่านที่เป็นกัลยาณธรรมของธ.ธรรมรักษ์ให้ฟรีในหน้าแรกที่เป็นเจ้าภาพ โดยขอกำหนดว่าต้องไม่เกิน 20 ชื่อที่รวบรวมกันมา เพราะจะไม่มีที่ติดให้

 

  1. หนังสือสร้างบุญธรรมทาน 8 นี้ ทุกการสั่งจะมี ค่าจัดส่ง เพราะที่ผ่านมาจัดส่งให้ฟรีแต่มีปัญหามาก ค่าใช้จ่ายสูงมาก หลายท่านอยู่ห่างไกล หลายท่านต้องการเร่งด่วน ต้องใช้วิธีพิเศษ ซึ่งต้องแก้ไขเฉลี่ยให้สุขให้ได้บุญทั่วกัน

 

ค่าจัดส่ง สำหรับโครงการนี้ จะมีค่าจัดส่งดังนี้

-หนังสือ 50 เล่ม ค่าจัดส่ง 50 บาท

– หนังสือ 51- 100 เล่ม ค่าจัดส่ง 100 บาท

-หนังสือ 101-199 ค่าจัดส่ง 150 บาท

-หนังสือ 200 เล่มขึ้นไปจัดส่งฟรี

 

  1. ขอให้ท่านที่สั่งจอง เป็นผู้มีจิตกุศลจริงๆ เพราะเป็นการสั่งจองต้องรอสักนิด จะได้รับหนังสือพร้อมได้หลังจากพิมพ์เสร็จประมาณ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ถ้าเร็วกว่านั้นจะแจ้งให้ทราบทุกคน และท่านที่สั่งไม่ต้องมีกังวลว่าจะไม่ได้รับหนังสือ เพราะทำมาเป็นล้านเล่มแล้ว

 

7.ที่อยู่ในการจัดส่งต้องชัดเจน เพราะจะส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น และเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ต้องเป็นเบอร์ที่ติดต่อได้จริง ถ้าสั่งรวมกันมากก็จะจัดส่งในช่องทางที่เหมาะสม

 

***ท่านใดที่ต้องการหนังสือชุดสร้างบุญเพื่อเป็นธรรมทานชุดทั้ง 8 เล่ม สั่งจองได้แล้ววันนี้

 

โดยติดต่อทีมงานโครงการบุญธ.ธรรมรักษ์

09 5690 0444, 0 5302 1320

Line id 0956900444

 

หรือสั่งในข้อความ

เลขที่บัญชีในการโอนเงินหนังสือสร้างบุญเพื่อเป็นธรรมทาน

 

บัญชีชื่อ นางสาวปณิชา เครือปัญญาดี

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส กาดคำเที่ยง

เลขที่ 892-228399-4 ประเภทออมทรัพย์

 

****หลังจากโอนเงินแล้วให้ยืนยันการโอนเงินและที่อยู่ในการจัดส่งที่แฟกซ์ 0 5302 1321 หรือในช่องทางอื่นที่ทำได้

 

Email: torthammarak.staff@gmail.com

Line id 0956900444

 

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ http://www.torthammarak.com

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

มีคำถามเข้ามาหลายครั้งและขอคัดออกมา 2 คำถามคือถามมาว่า

ชีวิตลำบากเหลือเกิน มีปัญหาเรื่องเงินและชีวิตวุ่นวายมากๆสร้างบุญและปฏิบัติธรรมแบบได้ผล...อานิสงส์สูง

 

จะทำอย่างไรดี และอีกข้อคือ ปฏิบัติธรรมอย่างไรจะได้ผล

ตอบข้อที่หนึ่งก่อน ขอบอกว่า ที่กำลังจะบอกนี้ด้วยเมตตาของครูบาอาจารย์ทั้งสิ้น

 

ชีวิตลำบาก เงินทองไม่มี ก็ต้องเริ่มจากปิดบาปและสร้างบุญเสีย และบุญที่สร้างใหม่นี้ต้องมีอานิสงส์สูงพอที่จะเปลี่ยนชีวิต

 

ทำไมถึงบอกว่าต้องปิดบาปก่อน

 

เพราะที่เราลำบากเพราะกรรมไม่ดีของเรามาส่งผล..ใช่ไหม

ทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ ซึ่งหนักหนาอยู่แล้ว

 

หากขืนยังสร้างบาปกรรม ผิดศีลอีก เท่ากับเติมยาพิษเข้าไปอีก หมอเทวดาที่ไหนก็รักษาไม่หาย

ต้องหยุดเลย หันหลังแบบฉับพลัน ต้องไม่ทำอีก

 

เอาใหม่ ตั้งจิตรักษาศีล ดูแลตนเองไม่ให้ผิดศีลอย่างสู้สุดใจ

 

และที่บอกว่าต้องเร่งสร้างบุญที่มีอานิสงส์สูง ก็คือ ต้องสร้างพลังความดีที่เหนือกว่า แรงกว่า จะได้พาเราไปสู่ชีวิตที่ดีได้

 

บุญที่มีอานิสงส์สูง ไม่ได้หมายความว่าต้องใช้เงินสูงๆ เงินมากๆ

บุญที่มีอานิสงส์มาจากจิต จากใจที่สูง ใจที่มีพลังมาก

 

ทำบุญเพื่อให้คนอื่นพ้นทุกข์ ทำบุญเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ทำบุญเพื่อ”ให้” ไม่ใช่”เอา”เข้าตัว

มีมากมายที่ไม่ใช้เงิน เอื้อเฟื้อแบ่งปันความรู้

 

ทำงานที่ตัวเองทำให้ดีที่สุด ทุกรายละเอียดให้คนอื่นได้ประโยชน์สูงสุดก็คือบุญ

เป็นข้าราชการแค่ไม่คดโกง ปฏิบัติหน้าที่ของตนมีเมตตาก็คือ บุญ

 

พ่อค้าแม่ค้า ทำงานค้าขายแบบดีที่สุด ไม่เอาเปรียบไม่หลอกหลวงก็คือ บุญ

ว่างๆ ไปล้างห้องน้ำให้วัด ไปปัดกวาด ล้างแจกัน

 

เป็นบุญอาสาให้วัดเมื่อมีงานบุญ ไม่ต้องใช้เงินก็คือ บุญ

ทำเพื่อคนอื่น เพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็คือ บุญ

 

หัวใจสำคัญคือ ต้องปิดบาปและหมั่นสร้างบุญ

 

ท่านที่สะดวกมีปัจจัยบ้างก็เร่งทำเสีย

เอาให้เหมาะกับสถานภาพของตนอย่าเกินกำลัง

 

สำหรับการปฏิบัติธรรมนั้น ขอเมตตาหลวงปู่ดู่ บอกทางสว่างให้กับทุกท่านคือ

“การปฏิบัติ ถ้าอยากเป็นเร็วๆ มันก็ไม่เป็น หรือไม่อยากให้เป็น

มันก็ประมาทเสีย เลยไม่เป็นอีกเหมือนกัน

 

อยากเป็นไม่ว่า ไม่อยากเป็นก็ไม่ว่า ทำใจให้เป็นกลางๆ ตั้งใจให้แน่วแน่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ ภาวนาเรื่อยไป

เหมือนกับเรากินข้าว ไม่ต้องอยากให้มันอิ่ม ค่อยๆ กินไป มันกิอิ่มเอง

 

ภาวนาก็เช่นกัน ไม่ต้องไปคาดหวังให้มันสงบ

หน้าที่ของเรา คือภาวนาไป ก็จะถึงของดีของวิเศษในตัว

 

แล้วเราจะรู้ชัดว่าอะไรเป็นอะไร ให้หมั่นทำเรื่อยไป…”

ขอให้ทุกท่านเจริญสุขยิ่งๆขึ้นไป

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

« Newer Posts