Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for สิงหาคม, 2015

บัดนี้หนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทานชุดแรกชุด”ต้นบุญ” ทั้ง 8เล่ม ได้สำเร็จเรียบร้อยและจัดส่งมาถึงทีมงานสร้างบุญธ.ธรรมรักษ์แล้วอันเป็นผลบุญจากการสร้างบุญของ”ต้นบุญ” กัลยาณธรรมทุกท่านที่ร่วมกันในระยะเวลา 1เดือนในการสั่งจองเข้ามาหลายหมื่นเล่มขอเรียนเชิญโมทนาบุญใหญ่นี้ร่วมกัน

 

ขอเชิญทุกท่านที่เห็น ที่สัมผัสได้ในพลังแห่งบุญนี้ พลังแห่งบุญธรรมทานร่วมโมทนาบุญร่วมกัน

ขอเมตตาหลวงปู่ทวด หลวงปู่แสง สมเด็จโต ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครูบาขาวปี หลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ หลวงปู่ดู่ หลวงปู่แหวน หลวงปู่โต๊ะ หลวงพ่อเกษม หลวงปู่สิม และครูบาอาจารย์แห่งข้าพเจ้าที่สืบๆ กันมาทุกภพชาติ

 

ขอโปรดเมตตารวมบุญกุศลแห่งข้าพเจ้า ธ.ธรรมรักษ์ และทุกท่านที่เป็น”ต้นบุญ” ทั้งหลายที่ร่วมสร้างหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทานในครั้งนี้และทุกครั้งที่มีต่อไปในภายหน้า และในทุกบุญกุศลที่เคยทำมาทุกภพชาติ ทุกกัปป์ ทุกกัลป์ ทุกอสงไขยไม่ว่าจะเป็นวัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทานทั้งหลาย รวมเป็นกองมหากุศลผลบุญ

 

ขอน้อมอุทิศถวายกองมหากุศลผลบุญนี้ เพื่อขอขมา ขออโหสิกรรม ขอมีส่วนร่วมในพระมหาบุญบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ นับตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ปัจจุบันและสมเด็จองค์ปฐมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะอุบัติขึ้นพระองค์ต่อไปในภายภาคหน้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอรหันตเจ้า พระอริยสังฆเจ้า พระมหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ ทุกๆ พระองค์ที่เคยบังเกิดขึ้นในทุกกัปป์ ทุกกัลป์ ทุกอสงไขย

 

ขออุทิศกองมหากุศลผลบุญนี้แก่พรหมเทพเทวาทั้งหลายทั่วสากลโลก เจ้าที่เจ้าทาง สรรพสัตว์ สรรพวิญญาณที่ดูแลกิจการงานและบ้านเรือนของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งในภพนี้และทุกภพชาติที่ผ่านมา

 

อุทิศให้พ่อเกิดแม่เกิดผู้ให้กำเนิดในทุกภพชาติ ทั้งที่เคยเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์และโดยเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้ ผู้มีพระคุณทั้งหลายที่เป็นญาติก็ดี ไม่ใช่ญาติก็ดี

 

อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งที่มีชีวิต ทั้งที่เป็นดวงจิตวิญญาณ ทั้งที่กำลังส่งผลอยู่ในขณะนี้และที่กำลังจะมาส่งผล

 

ขอท่านได้โปรดมารับและร่วมโมทนาบุญยินดีในกองมหากุศลผลบุญนี้ หากท่านยินดีรับในกองมหากุศลผลบุญแล้ว ขอท่านได้โปรดเมตตาอดโทษ ให้อโหสิกรรมแก่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้เคยละเมิดท่านทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งที่เจตนา ทั้งที่ไม่เจตนา ทั้งที่รู้ตัว และทั้งที่ไม่รู้ตัวก็ดี เมื่อท่านให้อโหสิกรรมแล้ว ขอให้ท่านได้ถอนตัวจากเรื่องร้ายๆ และอุปสรรคกรรมที่เกิดขึ้นในทันที

 

และขอมหาบุญกุศลโปรดบันดาลให้ข้าพเจ้า และ”ต้นบุญ”ทุกท่านและครอบครัว ท่านที่ได้เห็น ได้สัมผัสบุญนี้ พร้อมด้วยบริวารคนรอบข้างทั้งหลาย

 

ได้พบแต่ความสุขความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรม ถึงซึ่งมนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติอย่างเร็วฉับพลันทันที

 

และขอให้คำว่า ไม่มี ไม่พอ ความยากจน ความขัดสน อุปสรรค โรคเวรโรคกรรม ความขัดแย้งใดๆ ก็ตาม ขออย่าได้บังเกิดแก่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายจวบจนเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเทอญ…

 

สาธุ สาธุ สาธุ

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

ชีวิตของสรรพสัตว์และทุกสิ่งของโลกนั้น ล้วน เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปบุญ...ช่วยได้จริงก่อนที่จะ...ดับไป

 

หลายท่านที่ทนทุกข์ทรมาน…หลายท่านที่สุขสมหวัง ด้วยแรงแห่งกรรมทั้งสิ้น

 

เรารู้กันทั้งสิ้น แต่น่าเสียดายที่หลายคนไม่เชื่อในบุญกุศล อันเป็นกรรมฝ่ายดี ที่เราทำได้ง่ายๆ ทุกคน

 

บุญนั้นคือ พลังสำคัญที่จะเปลี่ยนกรรมทั้งปวง จากเคยที่หลงผิด จากเคยที่ต้องเจ็บปวดทนทุกข์ทรมาน

ต้องยากจน ต้องผิดหวัง เป็นสิ่งที่ควรทำระหว่างที่ตั้งอยู่…ก่อนจะดับไป บุญนั้นพาให้ทุกชีวิตดีขึ้น ไม่มีโทษ

 

ทั้งในภพนี้และภพหน้า บุญเกิดขึ้นง่ายได้ ทำได้ง่าย ทั้งคนในครอบครัว ในสัตว์ทั้งหลายรอบข้าง

เมื่อเราเมตตาก็เกิดบุญ เมื่อเรากรุณาก็เกิดบุญ เมื่อเรามุติตาหรือยินดีที่เห็นผู้อื่นเป็นสุข ร่วมโมทนาความดีที่เขาทำก็เกิดบุญ

 

แม้แต่อุเบกขา การวางใจเป็นกลางไม่สนับสนุน ไม่เอนเอียง ไม่ยินดีในความชั่วทั้งปวงก็เกิดบุญ

อันทานนั้น ก็ทำได้ง่ายดาย เพียงหยิบยิ่นอาหารให้สัตว์ ตั้งใจทำให้พระอรหันต์ในบ้าน สงเคราะห์ผู้อื่นตามเหตุและปัจจัย ร่วมแบ่งปันธรรมทาน ทำแบบเราสบายใจบุญก็เกิดขึ้นแล้ว

 

สมาธินั้น ยิ่งง่าย เพียงเราหาที่สงบใจ พินิจพิจารณาใคร่ครวญอย่างตรงทาง อย่างตรงเหตุ เราจะเกิดปัญญาในการสู้กับโลกระหว่างที่ก่อนจะดับไป

 

ศีลนั้นไม่ใช่แค่เพียงลมปากสมาทาน แต่เราระวังยับยั้งชั่งใจ ทำดีให้สุดขั้ว หนีชั่วให้สุดชีวิต

ชีวิตเราก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความเจริญ อันเนื่องจากบุญที่เราเพียรทำทั้งปวง

 

ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป ก่อนที่ทุกอย่างจะดับไป ระหว่างทางนั้นสำคัญยิ่ง และบุญช่วยได้จริง หวังใจว่าทุกท่านคงจะเข้าใจ

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

หลายคนถามเสมอว่า จะแก้กรรมอย่างไร มักจะถามกลับไปเสมอ ว่าแก้แบบไหน ไม่ให้เกิดขึ้น หรือระงับไปเลย"ปัญญา" แก้กรรม

 

เกือบทุกคนบอกว่า ไม่อยากรับกรรมไม่ดีแต่อยากได้แต่กรรมดี จึงบอกว่าเป็นไปไม่ได้

ทุกคนต้องรับกรรมที่ทำ เพราะกรรมเก่านั้นเกิดขึ้นแล้ว ข้าวสารที่หุงสุกแล้วจะทำให้กลับมาเป็นข้าวสารอีกได้อย่างไร

 

แต่มีหนทางที่ให้เบาบางลง นะเป็นไปได้ ด้วยกรรมดีใหม่เท่านั้น ซึ่งต้องใช้”ปัญญา”ที่ถูกต้องด้วย

 

ปัญญา ไม่ใช่ความรู้ แต่เป็นการตกผลึกของความรู้ที่ถูกต้องและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ถ้าเป็นความรู้ทั่วไปยังเป็นแค่กากเดนเท่านั้น ต้องสกัดให้เข้มข้น ต้องทำให้เกิดผลจริงเสียก่อนปัญญานั้นหยุดกรรมได้จริง ครูบาอาจารย์ท่านเน้นเสมอ

 

ถ้ามีปัญญาเราจะเข้าใจถึงการสร้างบุญที่เกิดผลตรง

ถ้ามีปัญญาเราจะแก้ไขสิ่งเลวร้าย สถานการณ์ไม่ดี ทำในสิ่งที่ดีถูกต้องได้ กรรมไม่ดีก็ไม่เกิด มีแต่กรรมดีที่เราเพียรสร้างเพราะเรามีปัญญาแล้ว

 

อะไรไม่ดี ปัญญาจะบอกว่า เฮ้ย! ทำแบบนั้นไม่ได้นะ มันไม่ดี มันจะทำให้ชีวิตตกต่ำ ทำให้ชีวิตฉิบหาย อย่าทำๆๆๆๆ ทำแบบนี้สิถึงจะดี เป็นต้น

 

แล้วปัญญาจะไปหาที่ไหน หาจากตัวเรานั่นแหละเป็นพื้นฐานหมั่นฝึกสติ เจริญศีล เจริญภาวนา แล้วสืบเสาะหาความรู้จากครูบาอาจารย์

 

และเมื่อรู้จริง ปฏิบัติจริง ได้ผลจริง แล้วเผยแพร่ออกไปเป็นธรรมทาน

อานิสงส์แห่งบุญนั้น ไม่ต้องพูดถึง เพราะนับไม่ได้แต่ส่งผลจริงทั้งภพนี้และภพหน้า

 

ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

 

Read Full Post »

การทำบุญในยุคสมัยก่อน คนรู้จักเพียงการใส่บาตรตอนเช้า สวดมนต์ไหว้พระตอนตื่นนอน และก่อนเข้านอน รวมถึงการไปวัดในวันอาทิตย์การทำบุญมีรูปแบบจำกัดหรือไม่?

 

เมื่อยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลข่าวสารมีมากขึ้น องค์ความรู้ต่างๆ ถูกตีแผ่ขยายมากขึ้น รูปแบบการทำบุญจึงถูกพัฒนาและมีความเปลี่ยนแปลงไป จากใส่บาตรกันเฉพาะส่วนบุคคล หรือเฉพาะครอบครัวตอนเช้า ก็เป็นการใส่บาตรรวมกันเป็นหมู่คณะใหญ่ในอีเวนท์ต่างๆ

 

จากที่เคยสวดมนต์นั่งสมาธิที่บ้านก็มีค่ายปฏิบัติธรรม สถานปฏิบัติธรรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย มีทั้งที่ทำได้ตามหลักที่ถูกต้อง และมีไม่น้อยเช่นกันที่มีการดัดแปลงและเติมแต่งกันไป

 

รูปแบบการทำบุญแท้จริงแล้วอยู่ตรงไหน ? มีกี่ข้อ ซึ่งในพระพุทธศาสนาระบุไว้มี 10 ช่องทาง

  1. ทานหมายถึง ทำความดีด้วยการให้
  2. ทำความดีด้วยการรักษาศีล
  3. การทำความดีด้วยการเจริญภาวนา มุ่งพัฒนาจิตใจ สวดมนต์ก็ได้
  4. การทำความดีด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน
  5. การทำความดีโดยการทำในกิจที่ชอบ หรือ พูดง่ายๆ ว่า เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่สังคมรอบข้าง

6.การทำความดีด้วยการให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเรา หรือ กล่าวง่ายๆคือ ไม่ว่าจะทำบุญอะไร ก็เปิดโอกาสให้คนอื่นได้มาร่วมทำบุญด้วย ไม่ขี้เหนียว หรือ งกบุญเพราะอยากได้บุญใหญ่ไว้คนเดียว

7.การทำความดีด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ กล่าวคือ การยอมรับหรือยินดีในการทำความดีหรือทำบุญของผู้อื่น เมื่อใครไปทำบุญมาก็รู้สึกชื่นชมยินดีไปด้วย

  1. การทำความดีด้วยการฟังธรรม จะทำให้เราได้ฟังเรื่องที่ดี มีประโยชน์ทั้งต่อสติปัญญา และการดำเนินชีวิต

9.การทำความดีด้วยการอบรมสั่งสอนให้ความรู้ การแสดงธรรม คือการให้ธรรมะหรือข้อคิดที่ดีๆ แก่ผู้อื่น

10.การทำความดีด้วยการทำความเห็นให้ถูกต้อง เหมาะสม การไม่ถือทิฐิ เอาแต่ความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ แต่ให้รู้จักแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาความคิด และความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ให้ถูกต้องตามธรรมอยู่เสมอ

จะเห็นได้ว่าในหลักของการสร้างบุญ การสร้างบุญที่ต้องใช้เงินสร้างมีเพียงรูปแบบเรื่อง ทานเท่านั้น ที่ต้องใช้กำลังทรัพย์หรือสิ่งของ ข้ออื่นๆ ไม่ต้องใช้เงินเลย

 

อย่างไรก็ตาม การทำบุญด้วยทานก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้บุญในข้ออื่นๆ มีกำลังใจและมีพลังเต็มไปด้วย เพราะคนเราถ้าไม่รู้จักสละออกแล้ว ทำความดีอะไรก็ทำไม่ขึ้น พระพุทธเจ้าจึงระบุเรื่องการรู้จักให้และสละออกเอาไว้เป็นข้อแรก

 

และอย่าลืมเป็นอันขาดว่า บุญนั้น “วัดด้วยเจตนา” มิใช่ “จำนวนเงิน”

ขอพลังแห่งบุญจงรักษาทุกท่าน

 

ขอบุญรักษา

ธ.ธรรมรักษ์

Read Full Post »